Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ („REGULAMIN”)
obowiązujący od dnia: 19.10.2021 r.

DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
● Jako w Niebie – Karolina Gaworska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Gaworska Jakowniebie, Südliche Alleenstraße 62, 71679 Asperg, Niemcy; NIP DE 25 051 378 699 dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
● Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Jako w Niebie, dostępna pod adresem https://sklep-jakowniebie.pl/ oraz
https://jakowniebie.pl/ za pośrednictwem której Jako w Niebie świadczy Usługi drogą elektroniczną;
● Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Jako w Niebie jako administratora, dostępny pod adresem: https://sklep-jakowniebie.pl/polityka-prywatnosci/;
● Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości
prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
● Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Jako w Niebie pod adresem: https://sklep-jakowniebie.pl/
● Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Jako w Niebie Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;
● Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;
● Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;
● Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
● Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;
● Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub rezerwacji usługi świadczonej przez Jako w Niebie;
● Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe albo rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Jako w Niebie albo usługi świadczone przez Jako w Niebie, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;
● Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta), Kursy oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
● Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Jako w Niebie wiadomości za pośrednictwem okna
dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: https://sklep-jakowniebie.pl/kontakt/;
● Komunikator – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do firmy wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;
● Komentarz – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie;
● Usługa – każda usługa świadczona przez Jako w Niebie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;
● UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
● Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Jako w Niebie, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.
● Jako w Niebie świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
– zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
– założenie i prowadzenie Konta;
– prowadzenie Koszyka;
– składanie Zamówień w Sklepie;
– umożliwienie korzystania z Komunikatora;
– udostępnienie Formularza Kontaktowego;
– umożliwienie publikowania Komentarzy.
● Kontakt z Jako w Niebie jest możliwy:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: jakowniebie@gmail.com
– za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil jakowniebie).
● Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treśc Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
● Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
● Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
● Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

WYMAGANIA TECHNICZNE
● Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
– posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies.
– Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
● Dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
– aktualny system antywirusowy,
– skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
– zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
– aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
● W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls,
mp4.
● Jako w Niebie nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
● Jako w Niebie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
● Jako w Niebie dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością
modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Jako w Niebie dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Jako w Niebie na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Jako w Niebie w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ
● W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Jako w Niebie na Stronie Internetowej.
● Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
● Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Jako w Niebie, ani ze strony Klienta.
● Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

PROWADZENIE KOSZYKA
● Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
● Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
● Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Jako w Niebie, ani ze strony Klienta.
● Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA
● Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.
● Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia
Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Jako w Niebie prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.
● Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
● Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub
zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.
● Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
● Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Jako w Niebie za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Jako w Niebie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
● Ceny podane w Sklepie są wyrażone w Euro (EUR) i są cenami brutto.
● Jako w Niebie wystawia faktury bez VAT.
● Jako w Niebie zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad
fizycznych i prawnych.
● Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez
Jako w Niebie w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
● Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia
Konta.
● Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta,
jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych
identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia.
● Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w
szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o
podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych,
niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury.
● Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do
korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Jako w Niebie,
w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów.
Z tą samą chwilą pomiędzy Jako w Niebie a Klientem zawierana jest
umowa o korzystanie ze Sklepu.
● W celu złożenia Zamówienia należy:
– zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
– zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji;
– wypełnić Formularz Zamówienia,
– kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
● Jako w Niebie udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
– płatności elektroniczne za pośrednictwem PayPal Plus;
– karta płatnicza tj. Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic,
Maestro;
– przelew bankowy zagraniczny.
● W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z
wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność,
chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co
nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
● W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury VAT, jest ona
doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji
Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu
Zamówienia.
● Jako w Niebie realizuje dostawę towarów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
● Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku, faktury lub faktury bez VAT,
zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail
podany w zamówieniu.
● Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie
uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane
Klientowi w terminie do 7 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie
oznaczony przez Jako w Niebie dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając
zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia
wynikający z opisu produktu.
● Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji,
wiążącym dla Jako w Niebie terminem realizacji całości zamówienia jest
ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład
zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział
zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu
realizacji w odniesieniu do części produktów.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
● Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22
1 Kodeksu cywilnego
(osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)
lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy
sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
● Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Klientowi.
● Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do
Jako w Niebie oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres
e-mail: jakowniebie@gmail.com.
● Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to
obowiązkowe.
● W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
● Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Klientowi w odniesieniu do umowy:
– o świadczenie usług, jeżeli Jako w Niebie wykonała w pełni usługę za
wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Jako w Niebie utraci
prawo odstąpienia od umowy,
– o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Jako w Niebie o utracie prawa odstąpienia od
umowy.

UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA
● Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie każdy Klient, bez konieczności
posiadania Konta.
● Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację z Jako w Niebie.
● Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Jako w Niebie a
Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i ulega
obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora.
FORMULARZ KONTAKTOWY
● Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania
Konta.
● W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i
oznaczone przez Jako w Niebie jako wymagane dane osobowe, za
pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza)
znajdującego się pod adresem: https://sklep-jakowniebie.pl/kontakt/
● Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana
każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Jako w Niebie
za pośrednictwem dedykowanego formularza.
● Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania
(wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze
strony Jako w Niebie, ani ze strony Klienta.
KOMENTARZE
● Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne
Konto i dokonał Logowania.
● Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Produkcie.
● Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Jako w Niebie a
Klientem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą
usunięcia Konta.
REKLAMACJE
● Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
● Klient może zgłosić reklamację do Jako w Niebie z wykorzystaniem
następujących kanałów komunikacji:
– mailowo – na adres : jakowniebie@gmail.com
● Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail
Klienta bądź korespondencyjny, na który Jako w Niebie ma udzielić
odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego
przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis
zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną
reklamacją.
● Jako w Niebie zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji,
które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy
podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź
skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.
● Jako w Niebie rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W
szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Jako w Niebie zastrzega sobie
prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim
przypadku Jako w Niebie poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu
rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając
przyczynę opóźnienia.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
● W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje
możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:
1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć
skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska
platforma internetowego rozstrzygania sporów);
1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o
rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
● Administratorem danych osobowych Klientów jest Karolina Gaworska
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Gaworska
Jakowniebie, Südliche Alleenstraße 62, 71679 Asperg, Niemcy; NIP DE 25 051
378 699. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych: [jakowniebie@gmail.com].
● Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klientów znajdują się w Polityce Prywatności –


● W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem PayPal
Plus, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym
administratorem danych osobowych Klienta.
PRAWA AUTORSKIE
● Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie
przewidzianej w tym akcie prawnym.
● Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Jako w Niebie,
zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
● Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w
szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych
Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy
graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają
ochronie prawnej i przysługują Jako w Niebie lub podmiotom trzecim, z
którymi Jako w Niebie zawarła stosowne umowy.
● Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z
jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Jako w Niebie.
● Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla
własnych potrzeb.
● W szczególności Klientowi nie wolno:
– Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
– Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania,
zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
– Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie
drukowanej, jak i elektronicznej.
– Najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i
elektronicznej.
– Ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Jako w Niebie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany
sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Jako w Niebie
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
● W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego, UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta,
ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować Jako w Niebie, e-mail: jakowniebie@gmail.com, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane
pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest
podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od
umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane,
zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
Adresat: Karolina Gaworska, jakowniebie@gmail.com
Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o
odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy
to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko
jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)